شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان سامک در تاریخ 1397/04/10 مبلغ  1/700/000/000 ریال تسهیلات سری 98 با کارمزد پائین از محل اعتبارات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را به 7 واحد تولیدی متقاضی پرداخت نمود .

                                                                       مدیر عامل : علی اکبر قاسمی