فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - چشم انداز

مجموعه سامک در نظر دارد در دهه دوم فعالیت خود به بخش مهمی از اهداف از پیش تعین شده به شر ح زیر دست یابد:
1 – پایگاهی مرجع در خصوص شناسائی و معرفی تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان ماشین های مورد نیاز بخش کشاورزی.
2 -  ایجاد پایگاهی یکپارچه جهت معرفی جامع ماشین های کشاورزی تولید داخل و یا وارداتی.
3 – ایجاد ارتباطی پیوسته و مستحکم بین مراکز علمی و مراکز تولید به جهت افزایش کیفیت و کمیت  تولیدات، جذب نیروهای متخصص در واحد های تولیدی، آموزش عملی دانشجویان، دست یابی به ایده ها و فن آوری های نوین و حمایت از آن.