فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - تقدیرنامه ها

نتایج به دست آمده از تلاش های مستمر این انجمن در زمینه های گوناگون و انعکاس آن در سطح کشور موجب گردیده تا در مقاطع مختلف مسئولین بلند پایه استانی و کشوری به گونه ای دست اندرکاران این مجموعه را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند.در ادامه تصاویر چند نمونه از تقدیرنامه های اهدائی به انجمن سامک و یا اعضای تحت پوشش نمایش داده خواهد شد.