فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - حوزه فعالیت

حوزه فعالیت انجمن سامک در سال های نخست فقط استان اصفهان بوده است. لکن با گسترش فعالیت انجمن و انعکاس موفقیت های آن در سطح کشور و هم چنین عدم وجود تشکل های مشابه در استان های دیگر، فراگیر شدن آن در سایر نقاط کشور  ضروری تشخیص داده شد و توسط مقامات ذیصلاح تکلیف و تاکید گردید. لذا مقرر شد تا زمانی که چنین تشکل مشابه ای در استان  های دیگر ایجاد نشده، در صورت تمایل واحدهای تولیدی سایر استان ها بتوانند به عضویت انجمن سامک پذیرفته شوند. که در نتیجه در حال حاضر حوزه فعالیت انجمن سامک شامل : استان های اصفهان، چهارمحال وبختیاری، مرکزی، البرز، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و تهران  می باشد.