معرفی سامک

 

 

"سامک چیست "

 

سامک مخففی برای مجموعه " سازندگان ادوات وماشین های کشاورزی " بوده که هر حرف آن بیانگر یکی از کلمات به شرح زیر می باشد .

 

س                     مخفف کلمه  سازندگان

ا                         نمایانگر کلمه  ادوات

م                      یادآور کلمه ماشین های

ک                      مخفف کلمه کشاورزی

چون این مجموعه درقالب انجمن به ثبت رسیده است  لذا برای سهولت  آن را به اختصار  انجمن سامک می نامیم .

گفتنی است آرم طراحی شده دارای معانی مشروحه زیر خواهد بود.

1 - کلمه سامک                   مخفف نام مجموعه سازندگان ادوات وماشین های کشاورزی

2 -چرخ دنده                    معرف آن است که این مجموعه به بخش صنعت وابسته می باشد.

3 -دو عدد دست واقع در وسط آرم               نمایانگر اتحاد وتعاون اعضای تحت پوشش با همدیگر خواهد بود .

4 -قلم بین انگشتان دست                    گویای علمی بودن این مجموعه و پل ارتباطی بین

اعضای تحت پوشش و مراکز علمی می باشد

5 -خوشه گندم                  نشانگر آن است که این مجموعه خود را جزئی از بخش کشاورزی

دانسته وبه عنوان بازوی اجرائی وزارت جهاد کشاورزی  مجری سیاست های مکانیزاسیون کشاورزی کشورخواهد بود .

گفتنی است در نهایت باید اعلام کردانجمن سازندگان ادوات وماشین های کشاورزی وقطعات یدکی ( سامک ) مجموعه ایست که باتوجه به متصل بودن به بخش صنعت صددرصد وابسته به بخش کشاورزی بوده واعضای تحت پوشش آن با اتحاد خود وگسترش تعاونی وهمچنین بهرمند شدن از آخرین نتایج تحقیقات مراکز علمی گامی هرچند کوچک درراه اجرای سیاست های مکانیزاسیون کشور برای رسیدن به مرزهای خود اتکائی برخواهند داشت .