فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - ثبت اختراع

 در اثر پشتکار و تلاش واحدهای تولیدی مبتکر عضو سامک و همچنین  هدایت و حمایت آنان  از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان( مدیریت صنایع روستائی)  همواره شاهد ساخت برخی از ماشین های کشاورزی با فن آوری پیچیده و رونمائی آنان در مراسم های مختلف می باشیم .گفتنی است این نوآوری ها نه تنها مورد نیاز بخش کشاورزی بوده بلکه، غالب آنان توسط مرکز بررسی و آزمون ماشین های کشاورزی مورد تائید نهائی نیز قرار گرفته است. در ادامه تصاویر چند نمونه از گواهی ثبت اختراع نمایش داده خواهد شد.