فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  -

مشاوران علمی و تحقیقاتی

 آقای دکتر قضاوی

آقای دکتر تاکی

آقای مهندس محمدی