معایب احتمالی سمپاش هاوعلت های آن وهمچنین نحوه رفع نقص عیب ها

 

1 - اگر هنگام کار پاشش انجام نگرفت


علت ها
1 - سوپایهای دستگاه درست کار نمی کنند

نحوه اصلاح
1 –سوپایهای دستگاه را بازرسی نمود  ومجددا تنظیم نمائید .

2 - اگر ذرات سم برگ گیاه را بسوزاند .

علت ها
1 –ذرات سم درشت می باشد و ممکن است همانند یک ذره بین، اشعه خورشید را متمرکز نموده و برگ را بسوزانند.

2 – فشار پمپ کم است .

نحوه اصلاح
1 –برابر دستورالعمل افشانک ها راتعویض کنید تا نسبت به تنظیم پاشش ( کوچک نمودن  ذرات سم )  اقدام شود .

2 – فشار پمپ را به میزان کافی افزایش دهید .

 

3 - اگر ذرات سم  روی سطح گیاه نماند .

علت ها
1 –ذرات سم درشت می باشد و به دلیل سنگینی وزن کمتر روی سطح گیاه مانده و بر زمین می ریزند.

2 – فشار پمپ کم است .

نحوه اصلاح
1 –برابر دستورالعمل افشانک ها راتعویض کنید تا نسبت به تنظیم پاشش ( کوچک نمودن  ذرات سم )  اقدام شود .

2 – فشار پمپ را به میزان کافی افزایش دهید .

4- اگر سم روی سطح گیاه یکسان پخش نشود.

علت ها
1 –ذرات سم درشت می باشد.

2 – فشار پمپ کم است .

3 - ذرات سم بیش از اندازه ریز می باشد. در معرض باد بردگی شدید قرار می گیرند و لذا ممکن است پوشش یکنواختی روی گیاه حاصل نشده، یا تراکم سم روی بعضی بیش از دیگران گردد.


نحوه اصلاح
1 –برابر دستورالعمل افشانک ها راتعویض کنید تا نسبت به تنظیم پاشش ( کوچک نمودن  ذرات سم )  اقدام شود .

2 – فشار پمپ را به میزان کافی افزایش دهید .

3 - برابر دستورالعمل افشانک ها راتعویض ویا فشار پمپ را کمتر کنید تا نسبت به تنظیم پاشش ( بزرگ نمودن  ذرات سم )  اقدام نمائید .

 

با احترام : بیژن پیوندی