توصیه های ايمني در هنگام کار با گاوآهن برگرداندار

 

 1. از جوشكاري روي سطوح صيقلي تيغه ها، خاك برگردان وپيشاني اکیدا خودداری نمائید.
 2. وجود گل ولای  روی سطوح صیقلی گاوآهن موجب افزايش نيروي كششي خواهد شد.
 3. در صورت بروز هر نوع نقصي قبل از آنكه خسارت بيشتريبه بار آورد نسبت به رفع نقص آن اقدام نمائيد.
 4. قبل از شروع كار اهرم كنترل هيدروليك تراكتور را روي وضعيت كنترل عمق شخم قرار دهيد.
 5. از قرار دادن وزنه اضافي و بار روي گاوآهن متصل به تراكتور اكيداً‌ خودداري نمائيد.
 6. براي حفظ جان خود از نشستن روي گاوآهن در حال شخم خودداري نمائيد.
 7. وقتی فقط یکی ازبازوها های طرفین تراکتور به گاوآهن متصل می باشد .هرگز بااستفاده از نیروی هیدرولیک گاوآهن را از سطح زمین بلند نکرده ویا آن را نکشید.
 8. هرگز بر روي ادوات هيدروليكي بيش از اندازه بار نگذاريد و يا وزنه اضافه نكنيد.
 9. فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید .
 10. به خاطر بسپارید که در انتهاي مزارع قبل از دور زدن يا پيچيدن، گاوآهن را از خاك بيرون آوريد.
 11. برآمدگی انتهای پیچ های اتصال   روی سطوح صیقلی گاوآهن موجب افزايش نيروي كششي خواهد شد.
 12. شخم زدن در سر پيچ ها  و زواياي تند اكيداً  ممنوع می باشدشخم زدن در سر پيچ ها  و زواياي تند اكيداً  ممنوع می باشد.
 13. حرکت سریع تراکتور در مزارع وقتی ادوات  سنگینی پشت آن متصل باشد ممنوع بوده ، پس باید با احتیاط برانید.
 14. وقتي ابزار سنگين را يدک مي‌كشيد بايد بي‌اندازه احتياط كنيد.
 15. هنگام شخم زدن برای حرکت تراکتور فقط از دنده 2یا 3 استفاده کنید.
 16. وقتی درجاده های عمومی حرکت می کنید وگاوآهن به سه نقطه اتصال تراکتور متصل می باشد برای جلوگیری از پائین آمدن احتمالی اهرم کنترل را در خالت خلاص قفل کنید.

 

 

                                                                     بااحترام  :  بیژن پیوندی

                                                                     آذر 1392