نکات ایمنی عملیات سمپاشی

 

آشنائی با نکات ایمنی برای انجام عملیات  سم پاشی :

 

چون سموم نباتی اثرات  بسیار زیانباری بر بدن انسان و حیوانات و پرندگان دارد  لذا  باید پاره ای از موارد ایمنی را همواره مد نظر قرار دهید . وبرای سهولت فراگیری نکات ایمنی مورد نظر را به چهار گروه زیر تقسیم می نمائیم :

 الف  :  نکاتی پیرامون شناخت سموم و اصطلاحاتی که روی برچسب قوطی های سموم نوشته شده است.

1 – ماده مؤثر :
به مواد شیمیایی موجود در هر سمی که دارای خاصیت آفت کشی باشند ماده مؤثر گفته می شود. مثلاً دیازینون 60 درصد امولسیون، دارای 60 درصد ماده مؤثر سمی و 40 درصد مواد همراه غیرسمی است.
2 – مواد همراه :
به مواد موجود درسم که قابلیت حل شدن محلول را افزایش دهد ، سم را رنگین نماید  و یا به عنوان ترکیبات امولسیون کننده، خیس کننده عمل نمایند و زیانی نداشته باشد ، مواد همراه نامند .
3 – 50%
LD درجه مسمومیت :
به مقدار سم خالص بر حسب میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که باعث مرگ حداقل 50 % جانوران مورد آزمایش می شود درجه مسمومیت نامند . هر چه عدد
LD50 کوچکتر باشد درجه سمیت آن بیشتر است.
4 – دوره کارنس ( پایداری سم ) :

 مدت زمانی که سم می تواند پس از سمپاشی  خطرناک باشد وسمیت خود را حفظ کنددوره کارنس( پایداری سم ) نامند .

ب - نکات ایمنی قبل از  آغاز عملیات سمپاشی :


1-  سم باید از نظر سالم بودن آزمایش شود .

2-  وسایل مورد نیاز سمپاشی آماده گردد شامل : ( لباس کار – دستکش لاستیکی – عینک دوره دار و ماسک ) .

3 – با کمک گرفتن از کارشناسان  نوع آفت و نوع سم مشخص  گردد .

4-  قبل از استفاده از هر سمی بروشور آن دقیقاً مطالعه شود . و طبق دستورالعمل آن اقدام نمائید .

5-  برای راحتی کار سمپاشی سموم را با هم مخلوط نکنید.

6-   نوع دستگاه انتخابی برای عملیات سمپاشی باید متناسب با نوع ماده شیمیائی ، نوع گیاه ، وسعت کار  و ......  باشد .


ج– نکات ایمنی حین سمپاشی


1 – هرگز در هنگام سمپاشی سم را بو نکنید.

2 - برای آماده سازی  محلول سم ، هرگز آن را با دست به هم نزنید
3 – در صورت وزش باد، پشت به باد عملیات سمپاشی را انجام دهید
4 – جهت جلوگیری از سوختگی سطح گیاهان باید فشار سمپاش را طوری تنظیم کنید که قطرات درشت روی گیاه تشکیل نشود.
5 – مراقب باشید  بدن شما با محلول سم تماس پیدا نکند . ضمناً  محصولاتی که نیاز به سمپاشی ندارند،ویا علوفه دام ها به سم آغشته نگردد.
6 – در هنگام اجرای عملیات سمپاشی از خوردن ،  آشامیدن و استعمال دخانیات پرهیز کنید
7 – از ریختن محلول سمی در آب های جاری و محل آبشخور حیوانات و استخرهای منابع آبی پرهیز کنید.


د – نکات ایمنی پس از سمپاشی
 

1 - ظروف خالی سم را له کرده و در عمق خاک مدفون نمایید

2 - دستگاه سمپاش وسایر ابزار کار را پس از خاتمه عملیات سمپاشی  شستشو نموه  و کاملاً خشک نمائید . اگر قطعاتی  از دستگاه سمپاش  به ویژه در سمپاش های موتوری و پشت تراکتوری نیاز به روغن کاری داشت آن را روغن کار کنید .

3 –  با نصب تابلو مناطق سمپاشی شده را  مشخص و مجزی کنید.
4 – ترتیبی اتخاذ نمائید تا از ورود اطفال و حیوانات اهلی به منطقه سمپاشی شده جلوگیری به عمل آید.
5 – اگر پس از سمپاشی بارندگی صورت گیرد سمپاشی باید تکرار شود.
6 - کارگران باید پس از پایان عملیات سمپاشی  استحمام نموده ، لباس خود را عوض کنند .

                                                    با احترام : بیژن پیوندی

                                                                   آبان 1392