1 - اگر واحد کوبنده خفه کند

علت ها
1 رطوبت محصول بیش از حد مجاز می باشد .
2 سرعت سیلندر کوبنده نسبت به میزان محصول وارد شده بسیار کم است .
3 به علت شل بودن یا پارگی تسمه نیرو به درستی به واحد کوبنده منتقل نمی گردد . به ویژه درتراکتور های رومانی وجاندیر درهنگامی که لنت محور تواندهی نیم سوز ویا فرسوده شده باشد .
4 سرعت سیلندر کوبنده مرتبا تعغیر می کند وهماهنگی با میزان محصول وارد شده ندارد .
5 زاویه استقرار غربال کم است .
6 – خرمنکوب روی زمین شیب دار درحال کار می باشد ولی قسمت جلوی آن روی بلندی قرار گرفته است .

نحوه اصلاح
1 زمان خرمنکوبی را تا مناسب شدن رطوبت محصول به تاخیر بیاندازید .
2 سرعت سیلندر کوبنده را به میزان کافی افزایش دهید ویا محصول کمتری را به داخل سیستم کوبنده بریزید .
3 تسمه را تنظیم ویا تعویض کنید .اگر با تراکتور رومانی ویا جاندیر کار می کنید لنت محور تواندهی را اصلاح کرده ویا از تراکتور دیگری استفاده نمائید .
4 سرعت سیلندرکوبنده را ثابت نموده وحجم محصول وارده را با سرعت سیلندر هماهنگ کنید .
5 – غربال را مجددا تنظیم نمائید .
6 - خرمنکوب را نسبت به سطح زمین تراز نمائید .

2 - اگر کانال هدایت گاه خفه کند

علت ها
1 میزان باد حاصله ازپنکه بوجاری از حداقل مجازتعین شده کمتر می باشد .
2 جسم خارجی درداخل کانال گیر کرده است .
نحوه اصلاح
1 باد پنکه بوجاری را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده تنظیم نمائید .
2 خرمنکوب را خاموش کرده وجسم اضافی را ازداخل کانال هدایت گاه خارج نمائید .

3 - اگر تسمه در هنگام کار پیچ بخورد

علت ها
1 پولی ها در یک راستا قرار ندارند .
2 تسمه بیش از اندازه شل می باشد .
نحوه اصلاح
1 پولی ها را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده در جای خود مستقر کنید . به گونه ای که در یک راستا قرار گیرند .

4 - اگر تسمه در هنگام کار پاره شود

علت ها
1 تسمه بیش از حد مجازسفت می باشد .
نحوه اصلاح
1 خرمنکوب را خاموش کرده وتسمه ها را مجددا تنظیم نمائید .

5 - اگر کانال هدایت دانه خفه کند

علت ها
1 میزان باد حاصله ازپنکه هدایت دانه از حداقل مجازتعین شده کمتر می باشد .
2 درصورتیکه خرمنکوب دارای سیستم پرکن کیسه باشد دریچه مخزن پر کن کیسه بسته است .
3 – تسمه پنکه هدایت دانه پاره شده است .
نحوه اصلاح
1 باد پنکه هدایت دانه را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده تنظیم نمائید .
2 دریچه مخزن پر کن کیسه را باز کنید .
3 - خرمنکوب را خاموش کرده وتسمه را تعویض و مجددا تنظیم نمائید .

6 - اگر خوشه های نیم کوب مشاهده گردد

علت ها
1 سطح نیم استوانه ضدکوبنده دارای پارگی می باشد .
2 سوراخ های نیم استوانه ضدکوبنده دارای سائیدگی زیاد بوده ویا آن که سوراخ های نیم استوانه ضدکوبنده بیضی شکل شده است .
نحوه اصلاح
1 نیم استوانه ضدکوبنده را تعویض کنید .
2 نیم استوانه ضدکوبنده را تعویض کنید .

7 - اگر دانه های خرد شده مشاهده گردد

علت ها
1 فاصله فیمابین سیلندر کوبنده و نیم استوانه ضدکوبنده خیلی کم می باشد .
2 نوک تیغه های نصب شده روی سیلندر کوبنده خیلی بلند بوده ویا تیز شده است .
نحوه اصلاح
1 فاصله بین سیلندر کوبنده و نیم استوانه ضدکوبنده را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده تنظیم نمائید .
2 تیغه هارا بررسی ودرصورت نیاز آن را تعویض ویا طول آن را کوتاه کنید .

8 - اگر کاه در دانه مشاهده گردد

علت ها
1 فاصله فیمابین سطح غربال ودهانه ورودی کانال هد ایت کاه خیلی کم می باشد .
2 میزان باد حاصل ازپنکه بوجاری از حداکثر مجازتعین شده بیشتر می باشد .
نحوه اصلاح
1 فاصله بین سطح غربال ودهانه ورودی کانال هد ایت کاه را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده تنظیم نمائید .
2 باد پنکه بوجاری را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده تنظیم نمائید .

9 - اگر یاطاقان ها خراب شود

علت ها
1 عدم گریسکاری منظم خرمنکوب .
نحوه اصلاح
1 کلیه قطعات متحرک خرمنکوب را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده گریسکاری نمائید .

10 - اگر زنجیر انتقال نیرو سائیده شود وخراب گردد

علت ها
1 زنجیر بیش از حد به حالت کشیده درآمده وسفت شده است .
2 - عدم گریسکاری وروغنکاری منظم وروزانه زنجیر .
نحوه اصلاح
1 زنجیر را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده سفت کنید ( به حالت کشیده درآورید ) .
2 - همه روزه پس از اتمام کار روزانه کلیه قسمت های زنجیر خرمنکوب را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده روغنکاری نمائید .

11 - اگر زنجیر انتقال نیرو درهنگام کارکردن پاره شود

علت ها
1 زنجیر بیش از حد به حالت کشیده بوده وبه دلیل سفت بودن کش آمده است .
2 – سائیدگی چرخ دنده ویا دانه های زنجیر .
نحوه اصلاح
1 زنجیر را تعویض و برابر دستورالعمل کارخانه سازنده سفت کنید ( به حالت کشیده درآورید ) .
2 - چرخ دنده های معیوب ویا دانه های سائیده شده زنجیر را تعویض کنید .

12 - اگر خرمنکوب در هنگام کار لرزش داشته باشد

علت ها
1 سیلندر کوبنده بالانس نمی باشد .
2 – پروانه پنکه بوجاری بالانس نمی باشد .
نحوه اصلاح
1 سیلندر کوبنده را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده بالانس کنید .
2 - پروانه پنکه بوجاری را برابر دستورالعمل کارخانه سازنده بالانس کنید .

با احترام :  بیژن پیوندی

14/9/92