در ساعت 4 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 1398/5/22 مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان سامک بر اساس دعوتنامه شماره 144/1 مورخ1398/5/9 

در محل سالن اجتماعات شرکت خدماتی استان اصفهان با حضور اکثریت اعضای تعاونی برگزار گردید.