شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان سامک در نیمه اول مرداد ماه سال 1398 خورشیدی مبلغ  3/229/000/000 ریال تسهیلات سری های 99 و 100 را با کارمزد پائین از محل اعتبارات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را به 10 واحد تولیدی متقاضی پرداخت نمود .

                                                                       مدیر عامل : علی اکبر قاسمی