بازدید مربیان آموزش کشاورزان ، کارشناسان بخش کشاورزی و مدیران شهرستان سرخه از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهانبراساس پیشنهاد انجمن سامک و موافقت شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان مقرر گردید ، همانند سال های گذشته در سال جاری با هماهنگی مدیریت اداره آموزش وپرورش شهرستان سرخه  تعدادی از مربیان آموزش کشاورزی ، کارشناسان بخش کشاورزی و مدیران حداکثر به ظرفیت یک اتوبوس از استان سمنان با هزینه شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان به عنوان مهمان ویژه جهت بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی به شهرستان اصفهان عزیمت نمایند .

دبیر انجمن سامک :  بیژن پیوندی