فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - جزئیات عضو

 کارگاه تکنو شخم

به جهت رفع نیاز کاربران ماشین های کشاورزی  درخصوص تعمیرات جزئی  وانجام امور آهنگری ماشین های کشاورزی کارگاه آهنگری کوچکی بنام آهنگری رضائی  در روستای ولاشان راه اندازی گردید .  بتدریج باورود انواع ادوات دنباله بند کشاورزی به ویژه گاوآهن های برگرداندار  به داخل کشور وعدم انطباق  برخی از آنان با وضیعت جغرافیائی منطقه اصفهان وباتوجه به درخواست کشاورزان  اندک اندک گاوآهن های وارداتی را تا حدودی  منطبق با شرایط جغرافیائی منطقه اصلاح  ( بومی سازی )  می نمودیم .

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران  واوج گیری شعار خودکفائی وبه لحاظ بروز جنگ تحمیلی  وآغاز پاره ای تحریم ها واز همه مهمتر رفع نیاز منطقه به ادوات دنباله بند کشاورزی  ضمن تولید ادوات  خاک ورزی مانند هرس دندانه میخی – کولتیواتور ثابت – نهرکن –بیل عقب تراکتور  وامثالهم . برابر برنامه زمانبندی شده نسبت به جمع آوری گاوآهن های فرسوده موجود در مزارع کشور نموده وبابازسازی وبومی نمودن آنان وعرضه به بازار مصرف  نه تنها مزارع کشور را ازادوات فرسوده پاک سازی نموده . بلکه بخشی از ناوگان ماشین مزارع کشور را نوسازی واز همه  مهمتر موجب ممانعت از خروج مقدار متنابهی ارز از کشور شده ایم . که در نهایت با پشتکار خود گامی هر چند کوچک درراه استقلال میهن اسلامی برداشته ایم.

در سال1381 با گسترش فعالیت انجمن سازندگان ادوات وماشین های کشاورزی استان اصفهان ( سامک ) ضرورت ایجاب می نمود تا تحولی در کار خود به وجود آوریم لذا ضمن راه اندازی خط جدید تولید گاوآهن های تراکتور باغی  نام واحد صنفی خود را نیز به  کارگاه تکنو شخم   تعغیر داده. واز آن پس درراستای تامین نیاز دارندگان تراکتورهای گلدونی وباغی  به گاوآهن تلاش نموده ایم . وهم اکنون تولیدات ما با نام تجاری تکنو شخم در منطقه عرضه می گردد

محصولات